22/08/2012

வேலைவாய்பு அலுவலகத்தில் 31.3.2012 அன்று உள்ளவாறு - ஜாதிவாரியாக பதிவுசெய்த இடைநிலை,பட்டதாரி,மற்றும் முதுநிலை ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை


CLICK HERE COMMUNITY-WISE BREAK UP OF JOB SEEKERS WAITING ON THEROLLS OF EMPLOYMENT EXCHANGE IN TAMILNADU AS ON 31.03.2012

0 comments:

Post a Comment

Dear Friends,

வாசகர்களுக்கு வணக்கம்,

தாங்கள் வழங்கும் Comment - களை ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்லாமல், தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களும் பார்வையிடுகின்றனர். எனவே வருங்கால ஆசிரியர்களும் இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாகரீகமாகவும், யாருடைய மனதையும் வருத்தப்படவைக்காத வகையிலும் தங்கள் Comment - களை வழங்கவும்.

- அன்புடன் பாடசாலை.

Page Navigation

Enter Your Details For Padasalai Contact Form.


அன்பார்ந்த வாசகர்களே,

தங்கள் விவரத்தை இங்கு தரப்பட்டுள்ள படிவத்தில் நிரப்பவும். இதன் மூலம் நாங்கள் உங்களை எளிதாக தொடர்பு கொள்ளவும், தங்களின் தனிப்பட்ட வினாவிற்கு பதிலளிக்கவும் இயலும்.
Click Here and Entry Your Contact Form Detail.