01.08.2019 முதல் IFHRMS மூலம்
உண்டியல் தயார் செய்து சமர்ப்பிப்பது நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதால் IFHRMS - ல் மேற்கொள்ளப்படும் ESR Sign off,  post / DDO Mapping,  Creation of Bill Group, Bill Generation etc,  பணிகளை விரைந்து முடிப்பது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments