Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றிதழ் (Legal Heir Certificate) வழங்குவதற்கு புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!

IMG_20220930_064904

WRITS - W.P.Nos.25247 of 2021 , 16946 15138 , 16922 , 18901 , 22259 , 25418 , 26883 , 27062 , 27231 , 27239 , 27445 , 27664 , 28247 & 28350 of 2021 , 679 , 797 , 860 , 1098 & 1254 of 2022 and W.P.Nos.35697 of 2019 , 1910 , 2655 , 2913 , 3186 , 3230 , 3275 , 3498 , 4117 , 4335 , 4443 , 4878 , 5192 , 5608 , 5695 , 5747 , 6642 , 6727 , 7005 , 7090 , 7521 , 8259 , 8262 & 8438 of 2022 and connected W.M.Ps. - Filed by Thiru.P.Venkatachalam and 44 others before the Hon'ble High Court of Madras - Legal Heir Certificate - New guidelines - Orders - issued .

GO NO : 478 , Date : 29.09.2022 - Download here...

FA, SA Grade Table

 

Block wise New Deeo office list - pdf

TNSED School App New version - 0.0.45

IMG_20220928_195159

4th,5th - First Term ( SA ) Exam Answer Key

 


 

10th std social Science History Map - 2022-2023

12th Economics - All Units one marks question paper

 


 

12th Maths - Special Guide 2022 - 23

 

10th Maths - Special Guide 2022 - 2023

 


10th Science - How to get pass mark easily in Quarterly Exam? - Tips!

 

 


 

12th English - How to get Pass mark Easily? - Tips!

 

 


 

12th Chemistry How to get pass easily? - Tips!

 

 

 


 

12th Accountancy - How to get pass mark easily in Quarterly Exam - Tips

 

 

 


10th Maths - Important 5 Mark Questions to Quarterly Exam 2022

 


12th Accountancy - Important 3 Mark Questions to Quarterly Exam 2022

 


 

12th Physics - Volume 1 Question Bank

 


12th Physics - Volume 1 Question Paper

 


 

11th Commerce - Full Study Materials

 


 

12th Economics - One Marks Question Paper

 


 

11th Economics - One Marks Question Paper

 

 


10th Maths - One Marks Question Paper

 


 

 

10th History - Important Questions

 


 

12th Computer Science - One Marks Test Paper

 


 

10th Maths - Important Sums to Quarterly Exam 2022

 

12th Maths - Vol.1 Model Questions 1-5

 


11th Accountancy - Full Study Materials

 


 

12th Accountancy - Expected 5 Mark Questions

 


 

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive