PADASALAI.NET 10th, 11th, 12th, TNTET, TRB, TNPSC, STUDY MATERIALS, ONLINE TESTS

பாடசாலை வலைதளத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் உங்கள் Telegram குழுவில் பெற - Click Here & Join - https://t.me/Padasalai_official

நாட்டுநலப்பணி திட்ட சிறப்புமுகாம் -அறிவுரைகள்


நாட்டுநலப்பணி திட்ட  சிறப்புமுகாம் -அறிவுரைகள்  

nkšãiy¡fšé¥ gâ  eh£Ley¥gâ¤Â£l« - 2012-13 fšé M©L  v‹.v°.v°. rh®ghf Áw¥ò Kfh« brašgL¤J« £l mikÎfŸ  jiyikahÁça®fS¡fhd m¿ÎiufŸ 

1.        Áw¥ò Kfh«fis 100 rjÅjKj« KGikahf el¤Jtš Áw¥ò ftd¤ij vL¤J¡bfhŸs jiyikahÁça®fŸ nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.
2.       khzt¡ë‹ ey‹ fU £l mYtyUl‹ cjé £l mYtyiu Kfhä‰F mD¥g nt©L«.
3.       Kfh« Áw¥ghf mika nghÂa Mnyhrid tH§» x¤JiH¥ò më¡f nt©L«.
4.       Kfhä‰F bršYK‹ khzt®fS¡F gŸë tshf¤Ânyna j¡f m¿Îiu nt©L«.
5.       eh£L ey¥gâ¤Â£l Áw¥ò Kfh« el¤Jtj‰F gŸëæ‹  Ãw ãÂæèUªJ K‹gz« tH§fΫ, Ïj‰fhd kh‹a« bgw¥g£lÎl‹ clnd r«kªj¥g£l ãÂæš brY¤jΫ jiyikahÁçaU¡F mDk më¡f¥gL»wJ.
6.       Kfhä‹ nghJ v›éj òfhU¡F« Ïlkë¡fhkš elªÂl jiyikahÁça® brašglnt©L«.
7.       Kfhä‹nghJ elto¡if gÂntLfŸ guhkç¤jš nt©L«. x›bthU kâ neu¤Â‰F« Kfhä‹ elto¡ifia gÂÎ brŒÂlš nt©L«.
8.       bjh©l®fŸ Kfh« eilbgW« mid¤J eh£fS« Kfhänyna j§f nt©L«.
Áw¥ò Kfhä‹ nghJ
1.        Kjš ehŸ  Áw¥ò Kfhä‹ bjhl¡f ãfœ¢Á fhiy 10.00 kâ¡F bjhl§f nt©L«.
2.       m¿é¥ò gyifia Kfh« Âlèš it¤jš nt©L«.
3.       khzt®fis 5 FGthf Ãç¤jš mtÁa«.
Kjš FG  tunt‰ò                                            4tJ FG  fiy ãfœ¢ÁfŸ
2tJ FG  czΠ                                                           5tJ FG Kjš cjé, btëntiy,
3tJ FG  nkil my§fhu«                                  bghU£fŸ guhku¤jš
                                                                             
4.       fhiy 5.30 kâ Kjš ÏuÎ 10.00 kâ tiuæyhd fhy m£ltizia f©o¥ghf jahç¤J mj‹go el¤jš nt©L«. fhy m£ltiz m¿é¥ò gyifæš x£l¥g£oU¡f nt©L«.
5.       fhiy, e©gfš, ÏuÎ - _‹W ntisÍ« tH§f¥gL« czé‰fhd m£ltizÍ« jah® brŒJ m¿é¥ò gyifæš Ïl« bgw nt©L«.

2M« ehŸ Kjš 7M« ehŸ tiu (6 eh£fŸ)

fhiy 6 kâ Kjš 7 kâ tiu              - nahfhrd«/ cl‰fšé
fhiy 7 kâ Kjš kÂa« tiu              - fs¥gâ
kÂa« 1 Kjš 2.30 kâ tiu                  - czÎ Ïilntis
2.30 kâ Kjš khiy 5.00 kâ tiu    - Áw¥ò éUªÂdiu miH¤J  
                                                                           nj®ªbjL¡f¥g£l jiy¥òfëš 
                                                                           fU¤J¡fisÍ«, éê¥òz®itÍ«
                                                                           khzt®fS¡F«, k¡fS¡F«
                                                                           Tw¢brŒjš.
khiy 5.00 kâ Kjš 6 kâ tiu         - Ïilntis
khiy 6.00 kâ Kjš 7.30 tiu             - fiy ãfœ¢ÁfŸ
khiy 7.30 kâ Kjš  8.30 kâ tiu      - ÏuÎ czÎ
ÏuÎ 8.30 kâ Kjš 9.00 kâ tiu      - kÂ¥ÕL
ÏuÎ 9.00 kâ Kjš 10.00 kâ tiu     - mL¤j ehS¡fhd jahç¥òfŸ

7tJ ehŸ
       fhiy Âdrç gâfS¡F¥Ã‹             - ãiwÎ éHh (ãiwÎ éHhé‹nghJ
      3.00 kâ¡Fnkš                               - Kfh« m¿¡ifæid f©o¥ghf thÁ¡f
                                                                           nt©L«) k‰W« Kfh« g‰¿a kÂ¥ÕL
7 eh£fS« £l mYty® khzt®fSlnd j§» ÏU¤jš mtÁa«. mªj neu¤Âš Mrhdhf k£Lä‹¿ bg‰nwhuhfΫ, ešy e©guhfΫ, têfh£oajhfΫ ÏU¤jš nt©L«. khzt®fë‹ MSik¤Âwid ts®¥gš K¡»a g§F £l mYty®fisna¢ rhU«.
Kfhä‹ nghJ ÑœfhQ« gÂntLfŸ guhkç¡f¥gl nt©L«.
1.        tUif¥gÂntL
2.       Kj‹ik¡fšé mYtyç‹ mDk VL, khzt®fë‹ bg‰nwh® më¤j mDk foj«.
3.       ÏU¥ò¥ gÂntL
4.       gh®it¥gÂntL
5.       Âdrç czÎ¥ gÂntL
6.       gâ VL
eh£L ey¥gâ¤Â£l mYty®fS¡fhd m¿ÎiufŸ,
Áw¥ò Kfh« ( 7 eh£fŸ KGikahf)
Áw¥ò Kfh« bjhl§F« K‹

1.        mU»š cŸs »uhk¤ij nj®ªbjL¡f nt©L«. j¤bjL¤j »uhk¤Âš Áw¥ò Kfh« el¤Jtnj ÁwªjjhF«.
2.       Áw¥ò Kfh« el¤Jtj‰F K‹ò xUehŸ  mid¤J NSS bjh©l®fisÍ« »uhk¤Â‰F miH¤J¢ br‹W gh®itæl nt©L«. 7 eh£fŸ j§F« Ïl¤ij m¿Kf¥gL¤j nt©L«.
3.       ešy Jiz £l mYtyiu nj®ªbjL¡f nt©L«.
4.       »uhk¤ÂYŸs bgçnah®fis rªÂ¤J Kfhä‹ Áw¥ò m«r§fis  Tw nt©L«.
5.       KjYjé bg£o f©o¥ghf vL¤J¢ bršy nt©L«.
6.       njit¡nf‰g këif bghU£fis th§»¢ bršy nt©L«.
7.       khzt®fë‹ bg‰nwh® mDkÂia vG¤J¥ó®tkhf f©o¥ghf bg‰¿l nt©L«.
8.       »uhk k¡fël« ešy cw΢ NHYl‹ ÏU¡f nt©L«.
9.       Áw¥ò Kfh« miH¥Ãjœ 5 eh£fS¡F K‹ghf m¢ro¤J mid¤J mYty®fS¡F« mD¥g nt©L«.
                                                                        
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Group