அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும், பகுதி நேர ஆசிரியர்களை, பணி நிரந்தரம் செய்ய முடியாது. - கல்வி அமைச்சர் திட்டவட்டம்

அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும், பகுதி நேர ஆசிரியர்களை, பணி நிரந்தரம் செய்ய முடியாது.  - கல்வி அமைச்சர் திட்டவட்டம்
Share this