யார் எல்லாம் GROUP C & D? யாருக்கெல்லாம் "பொங்கல் போனஸ்" உண்டு?

"D"Group
Grade pay rs.1300
Level....01

"C" Group
Grade pay
Rs.1400 to rs.4300
Level...02 to12
"B" Group
Grade pay
Rs.4400 to Rs.6000
Level...13 to 24
"A" Group
Grade pay
Rs.6600 to Rs.10000
Level...25 to 32
See more 7th PC GO: 303
matrix table Page no: 19


Share this

0 Comment to "யார் எல்லாம் GROUP C & D? யாருக்கெல்லாம் "பொங்கல் போனஸ்" உண்டு?"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...