தமிழ்நாடு காவலர் எழுத்துத் தேர்விற்கான தற்காலிக விடை வெளியீடு

தமிழ்நாடு காவலர் எழுத்துத் தேர்விற்கான தற்காலிக விடை வெளியிடப்படும் நாள் - 24.03.2018


தற்காலிக விடையில் ஏதாவது முரண்பாடுகள் இருந்தால் கேள்வி மற்றும் விடையை ஆதாரத்துடன் Mail அனுப்ப கடைசி நாள் - 02.04.2018

For more details

COMMON RECRUITMENT - 2017 - 18 (GR. II POLICE CONSTABLES [Armed Reserve], GR. II JAIL WARDERS, FIREMEN)


PRELIMINARY ANSWER KEY

Share this