தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி - தேர்வுநிலை - கண்காணிப்பாளர் பணி நிலையில் 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களுக்கு தேர்வுநிலை அனுமதித்தல் - அதிகார பகிர்வளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பாக - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Share this

0 Comment to "தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி - தேர்வுநிலை - கண்காணிப்பாளர் பணி நிலையில் 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களுக்கு தேர்வுநிலை அனுமதித்தல் - அதிகார பகிர்வளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பாக - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...