தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி துறை-பாரதியார் தின/குடியரசு தின விளையாட்டு போட்டிகள்-மாநில அளவில் சதுரங்க போட்டிகள் நடத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!


Share this

0 Comment to "தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி துறை-பாரதியார் தின/குடியரசு தின விளையாட்டு போட்டிகள்-மாநில அளவில் சதுரங்க போட்டிகள் நடத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...