அரசு / அரசு உதவி பெரும் மற்றும் சிறுப்பான்மையற்ற பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட (sanctioned post )ஒரே ஒரு காலி பணியிடம் மட்டும் இருந்தால் அந்த காலி பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கு இன சுழற்சி தேவை இல்லை- CM -CELL மற்றும் RTI -வாயிலாக தகவல்.

தகவல்-திரு.க.விஜயரகுநாதன் -திண்டுக்கல் 


குறிப்பு-1999 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது.


Share this

0 Comment to "அரசு / அரசு உதவி பெரும் மற்றும் சிறுப்பான்மையற்ற பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட (sanctioned post )ஒரே ஒரு காலி பணியிடம் மட்டும் இருந்தால் அந்த காலி பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கு இன சுழற்சி தேவை இல்லை- CM -CELL மற்றும் RTI -வாயிலாக தகவல்."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...