உபரி ஆசிரியர்கள் இருப்பதால் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் இல்லை - DEO


1. உபரி ஆசிரியர்கள் இருப்பதால் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் இல்லை - DEO

2. Aided Schools ல் Maternity Leave Posting ல் புதிய ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்யக் கூடாது.


Share this

0 Comment to "உபரி ஆசிரியர்கள் இருப்பதால் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் இல்லை - DEO"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...