ஊதியக்குழுவின் 3 மாத கால அவகாசம் வரும் 10/01/2018 ல் முடிவடைதால் தொடர்ந்து பழைய ஊதியத்தில் தொடர Aeeo அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய விண்ணப்பம்!

Share this

0 Comment to "ஊதியக்குழுவின் 3 மாத கால அவகாசம் வரும் 10/01/2018 ல் முடிவடைதால் தொடர்ந்து பழைய ஊதியத்தில் தொடர Aeeo அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய விண்ணப்பம்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...