ஆசிரியரால்லாத பணியாளர்களுக்கு மான்யம் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்க இயக்குநருக்கு பதிலாக மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மூலம் வழங்குதல்-சார்ந்து

DEE PROCEEDINGS-தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகள்-
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணி புரியும் ஆசிரியரால்லாத பணியாளர்களுக்கு மான்யம் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்க இயக்குநருக்கு பதிலாக மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மூலம் வழங்குதல்-சார்ந்து


Share this

0 Comment to "ஆசிரியரால்லாத பணியாளர்களுக்கு மான்யம் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்க இயக்குநருக்கு பதிலாக மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மூலம் வழங்குதல்-சார்ந்து"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...