6-10-18 மற்றும் 7-10-18 ஆகிய இரு நாட்கள் பள்ளி செயல்படவோ / சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தவோ கூடாது - CEO சுற்றறிக்கை

6-10-18 மற்றும் 7-10-18 ஆகிய
இரு நாட்கள் பள்ளி செயல்படவோ / சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தவோ கூடாது - முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுற்றறிக்கை


Share this

0 Comment to "6-10-18 மற்றும் 7-10-18 ஆகிய இரு நாட்கள் பள்ளி செயல்படவோ / சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தவோ கூடாது - CEO சுற்றறிக்கை"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...