விரைவில் TRANSFER COUNSELLING - இறுதி தேர்ந்தோர் பட்டியல், காலிப்பணியிடங்களுக்கு 1:2 என்ற விகுதத்தில் பட்டியல் தயாரிக்க உத்தரவு - பட்டியல் தயாரிக்க விதிமுறைகள் வெளியீடு - இயக்குனர் செயல்முறைகள்


Share this

0 Comment to "விரைவில் TRANSFER COUNSELLING - இறுதி தேர்ந்தோர் பட்டியல், காலிப்பணியிடங்களுக்கு 1:2 என்ற விகுதத்தில் பட்டியல் தயாரிக்க உத்தரவு - பட்டியல் தயாரிக்க விதிமுறைகள் வெளியீடு - இயக்குனர் செயல்முறைகள் "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...