பள்ளி கல்வித்துறை - சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை நெகிழிபிபிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் தடுக்கும் பொருட்டு மானவரிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள்!!
Share this