பாடசாலையின் Logo என்ன? அதன் பொருள் என்ன தெரியுமா?


மாணவர்களை என்றென்றும் வாழ்க்கையில் சிறக்க உயர்த்தி விடுவதே ஆசிரியர்களின் இலட்சியமாகும்.

Share this