டாக்டர்கள் மருந்து சீட்டில் எழுதித் தரும் காகிதத்தில் " R " என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே அது என்ன?


Share this

0 Comment to "டாக்டர்கள் மருந்து சீட்டில் எழுதித் தரும் காகிதத்தில் " R " என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே அது என்ன?"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...