அரசு ஊழியர்களின் SR நகலை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் RTI மூலம்பெறமுடியாது.

அரசு ஊழியர்களின் SR நகலை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் RTI மூலம்பெறமுடியாது.New RTI Letters:

  1. Govt Staffs SR not given for RTI Letter - RTI LetterShare this