Padasalai Youtube Subscribe Us

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்கும் கவுன்சலிங் 30ம் தேதி சென்னை அசோக் நகர் பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளியில் நடக்கிறது. அதில் பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) 1191, பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம் 227), பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணக்கு) 224, பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்(அறிவியல்)65, பட்டதாரி ஆசிரியர்(சமூக அறிவியல்) 416 பேருக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்படுகிறது.


பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 1 முதல் 600 வரை 30/07/2012 திங்கள் காலை10  மணி. 601 முதல் 1191 வரை 31/07/2012 செவ்வாய்  காலை 10 மணி  . இதர அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கு  30/07/2012 திங்கள் காலை10  மணி . நடைபெறும் இடம்  அரசு (ம )மேல்நிலைப்பள்ளி அசோக்நகர் சென்னை 83.


g¤Âç¡if¢ brŒÂ
gŸë¡ fšé¤Jiw
g£ljhç MÁça® gâ ãutš,  khWjš, gjé ca®Î¡fhd fhy m£ltizfyªjhŒÎ  eilbgW« ehŸ
étu«
fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl«
13.07.2012  &  14.07.2012
(btŸë k‰W« rå¡»Hik)

kht£l¤Â‰FŸ gâãutš (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fS«)
r«kªj¥g£l kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš el¤j¥gL«.  (Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl« bjçÎ brŒJ m¿é¡f¥gL«)
16.07.2012 & 17.07.2012
(§fŸ (k) br›thŒ)
fhiy 10.00 kâ
kht£l« é£L kht£l« gâãutš (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fS«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
mnrh¡ef®, br‹id 83
23.07.2012   (§fŸ)
khWjš fyªjhŒÎ (mnj kht£l«) (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fŸ, MÁça® gæ‰We®, Ïilãiy MÁça®fŸ cl‰fšé k‰W« Áw¥ghÁça®fŸ)
r«kªj¥g£l kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš el¤j¥gL« (Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl« bjçÎ brŒJ m¿é¡f¥gL«)
24.07.2012  (br›thŒ)khWjš fyªjhŒÎ (bt›ntW kht£l«) (mid¤J ghl g£ljhç MÁça®fŸ,  MÁça® gæ‰We®, Ïilãiy MÁça®fŸ cl‰fšé k‰W« Áw¥ghÁça®fŸ)
r«kªj¥g£l kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš el¤j¥gL« (Kj‹ik¡ fšé mYty®fshš fyªjhŒÎ eilbgW« Ïl« bjçÎ brŒJ m¿é¡f¥gL«)
27.07.2012  (btŸë)
fhiy 10.00 kâ
MÁça® gæ‰We® g£ljhç MÁçauhf gâ khWjš  k‰W« cl‰fšé Ïa¡Fe® ãiy 2 gjé ca®Î
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
mnrh¡ef®, br‹id 83
g£ljhç MÁça®  gjé ca®Î fyªjhŒÎ
30.07.2012 (§fŸ)
fhiy 10.00 kâ
(1 Kjš 600tiu)


g£ljhç MÁça® (jäœ )muR (k) nkšãiy¥gŸë,
mnrh¡ef®, br‹id 83
31.07.2012 (br›thŒ)
fhiy 10.00 kâ
(601 Kjš 1191 tiu)
30.07.2012 (§fŸ)
fhiy 10.00  kâ

Ïju ghl g£ljhç MÁça®fŸ (M§»y«, fâj«, m¿éaš, r_f m¿éaš )
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
mnrh¡ef®, br‹id 83

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"
Padasalai Official whatsapp channel follow

Recent Posts

Whatsapp

60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Blog Archive