பள்ளி வேலை நேரத்துக்கு மேற்பட்டு சிறப்பு வகுப்புகள் நடைபெறுவதாக அறிய வந்தால் விதிகளின்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்Share this