அறிவியல் கேள்வி பதில் - காக்காய் வலிப்பின் போது இரும்புக்கம்பி கொடுப்பதில் மூலம் வலிப்பு நிற்குமா?

Share this