உயர் அதிகாரிகள் பார்வைக்காக தங்கள் பள்ளி பற்றிய முழு தகவல்களும் எப்போதும் தயாராக வைத்திருக்கவேண்டுமா ?


நன்றி! - திரு. சி . சுகுமார்,
தலைமை ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிலை பள்ளி,
விளை,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

Share this