முதல் வகுப்பு
 -----------------------
🌹தமிழ் பாடப்புத்தகம்

🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹English book with work book
🌹English book
🌹English work book.
தமிழ் வழி;
-------------------
🌹கணக்கு புத்தகம்
🌹கணக்கு பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் பயிற்சிப் புத்தகம்.
English medium;
-------------------------
🌹Mathematics book
🌹Work book
🌹EVS book
🌹EVS work book
🌹முதல் வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு.
🌹English medium
Teacher hand book.
இரண்டாம்வகுப்பு:
___
🌹தமிழ் பாடப்புத்தகம்
🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹English book with work book
🌹Enlish book
🌹English work book
தமிழ் வழி
-----------------
🌹கணக்கு புத்தகம்
🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் பயிற்சிப் புத்தகம்
English medium
------------------------
🌹Mathematics book
🌹Mathematics work book
🌹EVS book
🌹EVS work book 
இரண்டாம்வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு
English medium Teacher hand book
🌹மூன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு
🌹English medium Teacher hand book 

🙏 *Pedagogy pilot schools book details*
  👍 *முதல் வகுப்பு*
🌹தமிழ் பாடப்புத்தகம்
🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹English book with work book
🌹English book
🌹English work book.
*தமிழ் வழி*
🌹கணக்கு புத்தகம்
🌹கணக்கு பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் பயிற்சிப் புத்தகம்.
👍 *English medium*
🌹Mathematics book 
🌹Work book
🌹EVS book
🌹EVS work book
🌹முதல் வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு.
🌹English  medium
 Teacher hand book
*இரண்டாம்வகுப்பு* 🌹தமிழ் பாடப்புத்தகம்
🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹English book with work book
🌹Enlish book
🌹English work book
*தமிழ் வழி*
🌹கணக்கு புத்தகம்
🌹பயிற்சிப் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் புத்தகம்
🌹சூழ்நிலையியல் பயிற்சிப் புத்தகம் 
*English medium*
🌹Mathematics book
🌹Mathematics work book
🌹EVS book
🌹EVS work book   
இரண்டாம்வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு
English medium Teacher hand book
🌹 மூன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர் கையேடு
🌹English medium Teacher hand book 
👍  *1&2 வகுப்புக்குரியது*
🙏 *New pedagogy pilot school இல் ஒரு வகுப்பிற்கு ஒரு ஆசிரியர் இருப்பின் கீழ்காணும் முறையில் வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் நடைபெறுதல் வேண்டும்*
🌷   *9.30 to 11. 00 - 90 நிமிடங்கள் முதல் பாடவேளை*
🌷 *9.30 to 10.00 - 30 நிமிடங்கள் ஆசிரியர் செயல்பாடுகள்*
 🌷 *10.00 to 10.30 - 30 நிமிடங்கள்       இணைச்செயல் பாடுகள்*
  🌷 *10.30 to 11.00 - 30 நிமிடங்கள் தனிநபர் செயல்பாடுகள்*
  🌷  *இது போன்றே முதல் 30 நிமிடங்கள் ஆசிரியர் செயல்பாடுகள் அடுத்த 30 நிமிடங்கள் குழுச் செயல்பாடுகள், அடுத்த 30 நிமிடங்கள் தனிநபர் செயல்பாடுகள் என வகுப்பறை யில் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் மூன்று பாடவேளை யும் நடைபெற வேண்டும்*
🌷  *11.10 to 12.40*
 *இரண்டாம் பாடவேளை*
  🌷  *2.00 to 3.30 மூன்றாம் பாடவேளை*
🙏 *ஒரு நாளைக்கு 3 பாடவேளை என 5 நாட்களுக்கு 15 பாடவேளை*
🌷 *தமிழ் 4 ஆங்கிலம் 4 கணக்கு 4                       சூழ்நிலையியல் 3*

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments