தனக்கு கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் சரிவர வேலை செய்யாத போது தலைமை ஆசிரியர் Memo தரலாம் - CM Cell Reply

Thanks to Mr. S. Shakeel, HM, GHS, Vellore District.
Share this

0 Comment to "தனக்கு கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் சரிவர வேலை செய்யாத போது தலைமை ஆசிரியர் Memo தரலாம் - CM Cell Reply"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...