பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டம்- 3, 4, 5 மற்றும் 8 - ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் மாற்றம்: 2019-2020 - ஆம் கல்வியாண்டில் நடைமுறைப்படுத்துதல் - ஆணை..


Share this

1 Response to "பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டம்- 3, 4, 5 மற்றும் 8 - ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் மாற்றம்: 2019-2020 - ஆம் கல்வியாண்டில் நடைமுறைப்படுத்துதல் - ஆணை.. "

  1. Whether there is a change of syllabus for 10th & 12th std?

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...