ஆசிரியர்களுக்கு தகுதி தேர்விலிருந்து உடனடியாக விலக்கு அளிக்க வேண்டும் - ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

சிறுபான்மையற்ற பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு
தகுதி தேர்விலிருந்து உடனடியாக விலக்கு அளிக்க வேண்டும் - ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை...

Share this

0 Comment to "ஆசிரியர்களுக்கு தகுதி தேர்விலிருந்து உடனடியாக விலக்கு அளிக்க வேண்டும் - ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...