பணிமாறுதல் மூலம் முதுகலையாசிரியராக நியமனம் செய்ய அனைத்து பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பள்ளித்துணை ஆய்வர்கள் - விவரங்கள் கோருதல் - பள்ளிக்கல்வித்துறை செயல்முறைகள்

தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - அரசு மற்றும் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.01.2021  நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் இயற்பியல், வேதியியல், வரலாறு , தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாட முதுகலையாசிரியராக நியமனம் செய்ய  பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பள்ளித் துணை ஆய்வர்கள் - விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (மேல்நிலைக் கல்வி) உத்தரவு!

அரசிதழ் 36, நாள்: 30.01.2020ஐ பின்பற்றி செயல்பட உத்தரவு.

இயற்பியல்- ந.க.எண். 002803 / டபிள்யு2 / இ1 / 2020,  நாள்.    29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Physics - Download here

வேதியியல்- ந.க.எண். 002804 / டபிள்யு2 / இ1 / 2020,  நாள்.  29.01.2021


DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Chemistry - Download here


விலங்கியல்  -ந.க.எண். 002806 / டபிள்யு2 / இ1 / 2020,  நாள்.  29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Zoology - Download here


தாவரவியல்- ந.க.எண். 002805 / டபிள்யு2 / இ1 / 2020,  நாள். 29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Botany - Download here


பொருளியல்- ந.க.எண். 2841 / டபிள்யு3 / இ3 / 2020,  நாள். 29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Economics - Download here


வணிகவியல்- ந.க.எண். 2813 / டபிள்யு3 / இ2 / 2021,  நாள். 29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - Commerce - Download here


வரலாறு- ந.க.எண். 2815 / டபிள்யு3 / இ2 / 2021,  நாள். 29 .01.2021

DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - History - Download here


PET II to PET I  ந.க.எண். 2815 / டபிள்யு3 / இ2 / 2021,  நாள். 29 .01.2021


DSE Proceeding - BT To PG Panel 2021 - PET - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive