கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட(பி.எட்) ஊக்க ஊதியம் - தடையாணைக்கு விளக்கம் கோருதல்

கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட(பி.எட்) ஊக்க ஊதியம் திருப்பி செலுத்த உதவித் தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் வழங்கிய ஆணைக்கு தடையாணைக்கு விளக்கம் கோருதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!!

Share this