2018-19 கல்வி ஆண்டு வேலை நாட்கள் ஒரு பார்வை:

ஜூன்:விடுமுறை நாட்கள்
2,3,9,10,15,16,17,23,24,30 (10 நாட்கள்)
வேலை நாட்கள் 20
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி இல்லை
*************
ஜூலை:
விடுமுறை நாட்கள்
1,7,8,14,15,22,29 (7 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் 21,28
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 20+24=44
****************
ஆகஸ்ட் :
விடுமுறை நாட்கள்
4,5,11,12,15,18,19,22,25,26 (10 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி ஆகஸ்ட் 4
வேலை நாட்கள் 44+21=65 நாட்கள்
**************
செப்டம்பர்:
விடுமுறை நாட்கள்
1,2,9,13,15,16,21 மற்றும் 23 முதல் 30 வரை (15 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் செப்டம்பர் 8
CRC பயிற்சி நாள் செப்டம்பர் 15
முதல் பருவத் தேர்வு
செப்டம்பர் 17 முதல் 22 வரை
முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை
செப்டம்பர் 23 முதல் அக்டோபர் 2 வரை
(10 நாட்கள்)
வேலை நாட்கள் 65+15=80
**********
அக்டோபர்:
விடுமுறை நாட்கள்
1,2,6,7,13,14,18,19,20,21,28 (11 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் அக்டோபர் 27
CRC பயிற்சி
அக்டோபர் 6
வேலை நாட்கள் 80+20=100
**************
நவம்பர்:
விடுமுறை நாட்கள்
3,4,6,10,11,17,18,21,24,25 (10 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 100+20=120 நாட்கள்
*****************
டிசம்பர்:
விடுமுறை நாட்கள்
1,2,8,9,15,16, 23 முதல் 31 வரை (15 நாட்கள்)
இரண்டாம் பருவத் தேர்வு நாட்கள் டிசம்பர் 17 முதல் 22 வரை
இரண்டாம் பருவத் தேர்வு விடுமுறை நாட்கள்
டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 1 வரை (10 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை.
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 120+16=136 நாட்கள்
******************
ஜனவரி:
விடுமுறை நாட்கள்
1,5,6,12,13,15,16,17,19,20,26,27 (12 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 136+19=155
**************
பிப்ரவரி:
விடுமுறை நாட்கள்
2,3,9,10,16,17,23,24 (8 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 155+20=175 நாட்கள்
**************
மார்ச்:
விடுமுறை நாட்கள்
2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 (10 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் இல்லை
CRC பயிற்சி இல்லை
வேலை நாட்கள் 175+21=196
*********
ஏப்ரல்:
விடுமுறை நாட்கள் 6,7,13,14,17,19 மற்றும் 21 முதல் 30 வரை (16 நாட்கள்)
மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஏப்ரல் 10 முதல் 18 வரை
கடைசி வேலை நாள் ஏப்ரல் 20
கோடை விடுமுறை ஏப்ரல் 21 முதல் மே 31 வரை (41 நாட்கள்)
சனி வேலை நாள் ஏப்ரல் 20
CRC பயிற்சி நாட்கள்
ஏப்ரல்22,23,24,25,26, மற்றும் 29,30 (7 நாட்கள்)
பள்ளி வேலை நாட்கள் 196+14=210 நாட்கள்
ஆசிரியர் வேலை நாட்கள்
210+10 ( பயிற்சி) = 220 நாட்கள்
********
சனி வேலை நாட்கள்:
ஜூலை 21,28
செப்டம்பர் 8
அக்டோபர் 27
ஏப்ரல் 20
*********
CRC பயிற்சி நாட்கள்:
ஆகஸ்ட் 4
செப்டம்பர் 15
அக்டோபர் 6
ஏப்ரல் 22,23,24,25,26 மற்றும் 29,30
மொத்த பயிற்சி நாட்கள் 10
***********
பருவத் தேர்வுகள் விவரம்:
முதல் பருவத் தேர்வு செப்டம்பர் 17 முதல் 22 வரை
விடுமுறை செப்டம்பர் 23 முதல் அக்டோபர் 2 வரை (10 நாட்கள்)
இரண்டாம் பருவத் தேர்வு
டிசம்பர் 17 முதல் 22 வரை
விடுமுறை டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 1 வரை (10 நாட்கள்)
மூன்றாம் பருவத் தேர்வு
ஏப்ரல் 10 முதல் 18 வரை
கோடை விடுமுறை ஏப்ரல் 21 முதல் மே 31 வரை (41 நாட்கள்)
பள்ளி இறுதி வேலை நாள் ஏப்ரல் 20.

Share this

0 Comment to "2018-19 கல்வி ஆண்டு வேலை நாட்கள் ஒரு பார்வை:"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...