மாதந்­தோ­றும் சேமிப்­பது முக்­கி­யம்.
மாத வரு­வா­யில் குறைந்­த­பட்­சம், ௧௦ சத­வீ­த­மா­வது சேமிக்க வேண்­டும் என வலி­யு­றுத்­தப்­ப­டு­கிறது. அதி­கம் சேமிக்க முடிந்­தால் நல்­லது. வர­வுக்­கும் செல­வுக்­கும் சரி­யாக இருக்­கும் நிலை­யில் சேமிக்க முடி­ய­வில்லை என்­றா­லும் மனம் இருந்­தால் மார்­க்கம் உண்டு என்­பது போல, முயற்சி செய்­தால் அதி­க­மாக சேமிக்­க­லாம். அதற்­கான வழி­கள்:
பாதி வரு­மான சவால்
உங்­க­ளால் பாதி வரு­மா­னத்தை வைத்து வாழ முடிந்­தால் எப்­படி இருக்­கும்? அப்­போது பாதி வரு­மா­னத்தை சேமிக்க முடி­யும் அல்­லவா? பாதி வரு­மா­னத்­தில் வாழ்­வது இய­லாத காரி­யம் என தோன்­றி­னா­லும், இதை ஒரு சவா­லாக எடுத்­துக்­கொண்டு முயற்­சிக்­க­லாம். முழு­வ­து­மாக நிறை­வேற்ற முடி­யா­மல் போனா­லும் கூட, இலக்கை நெருங்­கி­னா­லும் கூட வெற்றி தான்.
தேவை திட்­ட­மி­டல்
பாதி வரு­மா­னத்­தில் வாழ்­வ­தற்கு மன உறு­தி­யும், திட்­ட­மி­ட­லும் தேவை. இந்த திட்­ட­மி­டலை செலவு கணக்­கில் இருந்து துவக்க வேண்­டும். டயட் கட்­டுப்­பாட்­டிற்கு தயா­ரா­வது போல, செல­வு களை குறைப்­ப­தற்­கும் முறை­யாக தயா­ராக வேண்­டும். இதற்கு, மாதாந்­திர செல­வு­களை முத­லில் கண்­கா­ணிக்க வேண்­டும். ஒரு மாதம் எல்லா செல­வு­க­ளை­யும் குறித்து வைக்க வேண்­டும்.
செலவு கட்­டுப்­பாடு
ஒரு மாதம் செல­வு­களை கண்­கா­ணித்த பின், எந்த செல­வு­கள் எல்­லாம் அத்­தி­யா­வ­சி­ய­மா­னவை மற்­றும் எவை எல்­லாம் தேவை இல்­லாத செல­வு­கள் என்று புரிந்­தி­ருக்­கும். இப்­போது, அத்­தி­யா­வ­சிய செல­வு­களை மேற்­கொண்டு, தேவை இல்­லாத செல­வு­களை கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.
சேமிப்பு ஏற்­பாடு
செல­வு­களை கட்­டுப்­ப­டுத்­திய பிறகு, வரு­மா­னத்­தில் மிஞ்­சும் தொகையை சேமிப்­பாக மாற்ற வேண்­டும். மாதம் எவ்­வ­ளவு தொகையை மிச்­சம் செய்ய முடி­யும் என்ற புரி­த­லின் அடிப்­ப­டை­யில், அந்த தொகை, தானாக வங்கி கணக்­கில் இருந்து சேமிக்­கப்­பட வழி செய்ய வேண்­டும். முத­லில் சேமிப்பு கணக்­கிற்கு தான் பணம் செல்ல வேண்­டும்.
குடும்­பத்­தி­னர் பங்கு
பாதி வரு­மா­னத்தை சேமிக்க முய­லும் போது, பல்­வேறு தடை­கள் ஏற்­ப­ட­லாம். வாழ்­வி­யல் சார்ந்த செல­வு­களை உறு­தி­யு­டன் கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்­டும். பல செல­வு­க­ளுக்கு குறைந்த செல­வி­லான தர­மான மாற்று வழி­களை நாட­லாம். குடும்ப உறுப்­பி­னர்­க­ளை­யும் இதில் அங்­க­மாக்கி பங்­கேற்க செய்ய வேண்­டும்

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments