10,+2 மாணவர்களின் நுண்ணறிவை சோதிக்கும் வகையில் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் இறுதி செய்யும் பணிகள் தீவிரம்

10,+2 மாணவர்களின் நுண்ணறிவை சோதிக்கும் வகையில் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் இறுதி செய்யும் பணிகள் தீவிரம்


Share this

0 Comment to "10,+2 மாணவர்களின் நுண்ணறிவை சோதிக்கும் வகையில் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் இறுதி செய்யும் பணிகள் தீவிரம் "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...