4/10/18 மழைக்காக விடுமுறை விடப்பட்ட நாளில் - எவ்வித சம்பளப் பிடித்தமும் செய்யக்கூடாது நீதிமன்றம் ஆணை.

4/10/18 மழைக்காக விடுமுறை விடப்பட்ட நாள் - அந்த நாளுக்கு எவ்வித சம்பளப் பிடித்தமும் செய்யக்கூடாது நீதிமன்றம்ஆணை.


Share this

0 Comment to "4/10/18 மழைக்காக விடுமுறை விடப்பட்ட நாளில் - எவ்வித சம்பளப் பிடித்தமும் செய்யக்கூடாது நீதிமன்றம் ஆணை. "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...