வருமான வரி கணக்கீட்டு படிவத்தில் வீட்டு கடன் மீதான அசலும், வட்டியும் , வாடகைப்படியும் கழித்து கொள்ளலாமா? - விளக்கம்.

வருமான வரி கணக்கீட்டு படிவத்தில் வீட்டு கடன் மீதான அசலும், வட்டியும் , வாடகைப்படியும் கழித்து கொள்ளலாமா? - விளக்கம்.


Thanks to Mr. RameshShare this

3 Responses to "வருமான வரி கணக்கீட்டு படிவத்தில் வீட்டு கடன் மீதான அசலும், வட்டியும் , வாடகைப்படியும் கழித்து கொள்ளலாமா? - விளக்கம்."

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...