பள்ளிக் கல்வித்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் காணொளிக்காட்சி மூலம் 10 -05-2019 அன்று EMIS தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து இயக்குனரின் செயல்முறைகள்


Share this

0 Comment to "பள்ளிக் கல்வித்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் காணொளிக்காட்சி மூலம் 10 -05-2019 அன்று EMIS தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து இயக்குனரின் செயல்முறைகள்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...