ஊதியம் அனுமதிப்பில் உள்ள பிரச்சனை காரணமாக IFRHMS அல்லாமல் பழைய முறை படி பெற்று வழங்க உத்தரவு - Treasury Officer Order


Share this

0 Comment to "ஊதியம் அனுமதிப்பில் உள்ள பிரச்சனை காரணமாக IFRHMS அல்லாமல் பழைய முறை படி பெற்று வழங்க உத்தரவு - Treasury Officer Order"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...