ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 12 ஆம் வகுப்புதேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.

மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர்.