ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்காக ஊதியவரம்பு 21ஆயிரமாக உயர்கிறது:--மத்திய அரசு முடிவு!

Share this

0 Comment to "ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்காக ஊதியவரம்பு 21ஆயிரமாக உயர்கிறது:--மத்திய அரசு முடிவு!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...