Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தொடர் மற்றும் முழுமையான மதீப்பீட்டு முறை - அனைத்து மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.


 தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 011248 / அ 1/ 2012, நாள். 09.05.2012
அனைத்து மாவட்  தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் 15.05.2012 அன்று ஒரு நாள் பயிற்சி அளிக்கப்பட  உள்ளது. அனைத்து மாவட்ட   தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு இயக்குனர் 
உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பயிற்சி நடைபெறும் : SIEMAT,  Conference Hall, SCERT, Chennai - 600 006
Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive