மாற்று திறனாளிகளுக்கான போக்குவரத்து படி கோரும் மாதிரி கருத்துரு


    அரசு ஊழியர்களாக பணியாற்றும் மாற்று திறனாளிகளுக்கான போக்குவரத்து படி கோரும் முழு மாதிரி கருத்துரு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. Click Here & Download Proposal & HM's Proceeding


Click Here & Download Director's Proceeding        கருத்துருக்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் வழியாக பெறப்பட்ட விளக்கம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. 


Click Here & Download Letter
Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive