ஆசிரியர்கள் QR Code- ஐ சரியாக பயன்படுத்துகிறார்களா என ஆய்வு செய்ய வருகிறது - அதிகாரிகள் குழு!Share this