அரசின் மூலம் பெறப்படும் வீட்டுக்கடனில் கூடுதலாக இனி சூரிய ஒளி மின்தகடுகள் வீட்டின் கூரை மீது பொருத்தப்படுதல்கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது

G.O.Ms.No.35 Dt: February 23, 2016 Loans and Advances HBA-Inclusion of the cost of Rooftop Solar photo voltaic panel as a component within the overall ceiling of eligible HBA as a optional item of expenditure - orders issued - rulesamended

             கடன்கள் மற்றும் முன்பணம் - அரசு ஊழியர்கள் /ஆசிரியர்கள் அரசின் மூலம் பெறப்படும் வீட்டுக்கடனில் கூடுதலாக இனி சூரிய ஒளி மின்தகடுகள் வீட்டின் கூரை மீது பொருத்தப்படுதல்கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது - ஆணை வெளியீடு...


 

 

 

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive