1முதல் 3 ஆம் வகுப்புவரைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் ஆசிரியர் கையேடு 2018-ன்படி "புதிய கற்றல் கற்பித்தல் படிநிலைகள்" அறிவிப்பு!

1முதல் 3 ஆம் வகுப்புவரைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் ஆசிரியர் கையேடு 2018-ன்படி "புதிய கற்றல் கற்பித்தல் படிநிலைகள் (New Pedagogy)" குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு!!

Share this

0 Comment to "1முதல் 3 ஆம் வகுப்புவரைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் ஆசிரியர் கையேடு 2018-ன்படி "புதிய கற்றல் கற்பித்தல் படிநிலைகள்" அறிவிப்பு! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...