10 மற்றும் 20க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை மாற்றுப்பணியில் நியமித்து ஆணை!


Share this

0 Comment to "10 மற்றும் 20க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை மாற்றுப்பணியில் நியமித்து ஆணை!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...