6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!


Share this

0 Comment to "6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...