ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000!

அரசுப்பள்ளிகளில் செயல்படும், பள்ளி செல்லா குழந்தைகளுக்கான NRSTC பயிற்சியில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000 , 12 மாதப்பயிற்சிக்கு  Rs 6000 வழங்கப்படுகிறது .
Non residential special training center (NRSTC) விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்படும் விதம். Thanks to Mr. M. Murugesan, Thoothukudi.


Share this

0 Comment to "ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...