ஆங்கிலம் அறிவோம்
ஆங்கிலம் அறிவோம்

The sun rises in _________.
a) east b) the east c) East d) the East
பொதுவாகத் திசைகளைக் குறிக்கும்போது அவற்றின் தொடக்கத்தை capital letter-ல் எழுதுவதில்லை. மாறாக east, southwest என்பதுபோல்தான் குறிப்பிடுகிறோம்.
# புதினங்களின் பெயர்களில் பிற வார்த்தைகளைப் போலத் திசையின் பெயர் கொண்ட வார்த்தையின் தொடக்க எழுத்தும் capital letterஆக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டுகள் Every Day the Sun Rises in the East, The Sun Rises in the North.
# நாட்டின் பகுதிகளைக் குறிக்கும்போது அந்தத் திசையின் பெயர்களில் தொடக்க எழுத்தை Capital letter-ல் குறிப்பிடுகிறோம். (The East, The Eastern States என்பதுபோல).
சூரியன், நிலவு, பூமி ஆகியவற்றைக் குறிக்கும்போது அவற்றின் முன்னால் the என்பதைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஆக The sun rises in the east என்பது சரி.

Share this