Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசுப் பள்ளிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

பள்ளிக் கல்வி - அரசுப் பள்ளிகள் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு
அருகாமையிலுள்ள - முன்னாள் மாணவர்கள், பல்வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி மூலம் உள்கட்டமைப்பு, சுற்றுச்சுவர், வர்ணம் பூசுதல், இணையதள வசதிகள், சுகாதாரமான கழிவறைகள், ஆய்வகங்கள், நூலகங்கள், போன்ற அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!! Date: 25.4.2019
Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive