Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு சர்வதேச வானியல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள இலவச பதிவு மேற்கொள்வது குறித்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு சர்வதேச வானியல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள இலவச பதிவு மேற்கொள்வது குறித்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

பள்ளிக் கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 9,10 மற்றும் 11 வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு சர்வதேச வானியல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள இலவச பதிவு மேற்கொள்வது குறித்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

இணைப்பு: போட்டியின் விபரங்கள்

Click here to download pdf


With reference to the letters (1) and (2) cited above, we wish to state that Institute of Aeronautics Astronautics and Aviation (AAA) is organizing INTERNATIONAL ASTRONOMY CONTEST that teaches, trains and finds exceptional talent in the astronomical sciences/engineering for students. This can be an excellent guiding beacon to realize aspirational dreams.

The contest is conducted for students of classes 9, 10 and 11 who are studying in Government High and Higher Secondary Schools only The entire event is planned to be conducted online between February 2021 to February 2022.

Top 10 participants across the globe) in the contest will be sponsored to attend the Future Astronauts Training Camp at Russia, and the top 100 participants will be awarded accolades. The contest provides 7 certified online courses in Round 1, 15 certified webinars in Round 2, 5 days long Satellite Architecture workshop with ample networking opportunities with industry experts in Round 3, and coding training and project planning in Round 4. Experts from ISRO, DRDO, ROSCOSMOS, NASA, Astronauts and Cosmonauts will train students through this contest. This contest provides greater knowledge sharing and certification for students through their participation. This contest aims to inculcate passion towards astronautics among the young minds.

Institute of Aeronautics Astronautics and Aviation (IAAA) take immense pleasure in providing 2000 free registrations for Government School Students International Astronomy Contest 2021. to participate in the

In this connection all the Chief Educational Officers are requested to disseminate the above said programme to all Government Schools (Government High and Higher Secondary Schools only) and also instruct them to register their name in the given Google sheet (the link is given below). TAAA has planned to conduct online quiz to select the 2000 students among the registered students via Online Quiz. The select 2000 students will participate in the above contest.

Contact person:

Mr. C.S. Karunakaran, Chief Technical Officer, Institute of Aeronautics

Astronautics & Aviation

Mobile: 9944073774
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive