பிளஸ் 2 விடைத்தாட்கள் திருத்தி முடித்தால் பிளஸ் 1 விடைத்தாள்களை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்யலாம் - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு


Share this